Skip to main content
Awaken Earth Festival

Awaken Earth Festival


AWAKEN EARTH FESTIVAL IN ÖSTERSUND, SWEDEN

 

(Scroll down for English version)

 

Syftet med Awaken Earth Festival är att skapa medvetenhet om hur vi lever i harmoni med oss själva och vår miljö. Jorden är det som varenda människa, djur och levande varelse har gemensamt. Den är vårt gemensamma ursprung och källan till vår överlevnad. Att ta hand om jorden och hålla den frisk handlar inte bara om snötäckta pulkabackar, rena hav att simma i eller chansen att få se vackra djur som tigrar och isbjörnar. Nej det handlar inte bara om moral och etik, det handlar om själva mänsklighetens överlevnad. När du tar hand om jorden tar du bokstavligt talat hand om dig själv och dina medmänniskor genom att bevara möjligheten till rent vatten, mat och stabila väderförhållanden.

 

Mänskligheten har nått ett vägskäl och teamet bakom Awaken Earth känner att det är dags att ta fram lösningarna på problemet och börja agera. På den globala dagen Earth Day den 22 april kommer Awaken Earth hålla en festival på stora torget i Östersund för att skapa medvetenhet kring hur vi på bästa sätt skapar ett miljömässigt hållbar livsstil och ett hållbart samhälle. Festivalen kommer att innefatta föreläsningar kring ämnet, konserter, en marknad fokuserad på hållbarhet, en visning av succéfilmen “Before the Flood”och mycket mer.

 

Awaken Earth visar ett nytt sätt att se på oss själva och naturen och visar hur vi på ett hållbart vis kan dra nytta av naturen så att det gynnar alla parter. Vi är här för att visa att nyckeln till en blomstrande planet redan ligger i dina händer och i händerna på den som har idéer för miljövänlig teknologi, den som erbjuder ekologiska produkter eller den som bär på kunskap om hur varje individ kan leva ett hållbart liv. Det är en plattform där vi i en positiv miljö möts som jämlikar för att lyfta fram och promota de metoder och idéer som var och en av oss har, för ett lyckligt och hälsosamt liv samt för att anta de miljörelaterade utmaningar vi står inför.

 

Och nu ber vi om din hjälp för att allt detta ska ske! Vi erbjuder dig en fantastisk chans att vara en del av något som gör skillnad, ett projekt som både långsiktigt och kortsiktigt kämpar för en grön planet. Så varför inte hjälpa oss att bidra till att göra positiva förändringar i världen?

 

Vi välkomnar och uppskattar varje donation, hur liten eller stor den än är, med stor tacksamhet!

 

Du kan läsa mer om oss på vår hemsida www.awakenearth.se

 

Klicka på knappen "CONTRIBUTE" för att bidra

All betalning är säker

Tack för att du deltar och stöttar detta projekt!

 

________________________________________________________________________ 

 

The purpose of the Awaken Earth Festival is to create consciousness of how to live in harmony with ourselves and with our environment. The earth is what every human, animal and living creature have in common. It is our common origin and the source of our life. To take care of the earth and keep it healthy is not just about playing in the snow, clean oceans to swim in or having the chance to see beautiful animals like tigers and polar bears. No it is not just about morals and ethics, it is about the very survival of the human kind. When you take care of the earth you are literally taking care of yourself and your fellow human beings by preserving clean water, food to eat and stable weather conditions.

 

Humanity has reached a crossroads and the team behind Awaken Earth feels it is time to take a look at the solutions to our problem and start acting. On the international Earth Day, the 22nd of April, Awaken Earth will hold a festival on the town square of Östersund, Sweden to bring awareness to how we in the best way possible can create an environmentally sustainable lifestyle and a sustainable society. The festival will include concerts, presentations on the subject, a market focused on sustainability, a screening of the movie “Before the Flood” and much more.

 

Awaken Earth shows a new way to view ourselves as well as nature and shows how we, in a sustainable manner, can receive benefits from nature in a way that is good for all parties. We are here to show that the key to a flourishing planet is already in your hands. And it is in the hands of those who have ideas for environmentally friendly technology, those who offer organic products or those who carry knowledge of how each individual can live a sustainable life. It’s a platform where we come together as equals in a positive environment to highlight and promote the methods and ideas that each of us have, for a happy and healthy life and for taking on the environmental challenges we are facing.

 

And now we are asking for your help to make all this happen! We are offering you a wonderful opportunity to be a part of something that makes a difference, a project that both in the longterm and shortterm fights for a green planet. So why not join us in making positive change in the world?

 

We welcome and cherish every contribution, no matter how big or small, with gratitude in our hearts!

 

Click to make a contribution

All payments are secure

Thank you for getting involved and supporting this projekt!

€10 Collected out of €20,000

0%
0 Day left
0 Contribution

Organiser

Hallgren Amanda


Beneficiary

Awaken Earth Organization